Zawiadomienie MSiG President Studio S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2023

Zarząd Spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000865847, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku, godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c., ul. Senatorska 24 lok. 3, z porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.