June 19, 2023

Zawiadomienie MSiG President Studio S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2023

Zarząd Spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000865847, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku, godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c.,…
July 20, 2022

Zawiadomienie MSiG President Studio S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2022

Zarząd Spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000865847, NIP: 5213840494, o kapitale zakładowym w wysokości 104.300 zł, opłaconym w całości, (dalej „Spółka”), na…