July 20, 2022

Zawiadomienie MSiG President Studio S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2022

Zarząd Spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000865847, NIP: 5213840494, o kapitale zakładowym w wysokości 104.300 zł, opłaconym w całości, (dalej „Spółka”), na…