Zawiadomienie MSiG President Studio S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2022

Zarząd Spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000865847, NIP: 5213840494, o kapitale zakładowym w wysokości 104.300 zł, opłaconym w całości, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17.08.2022 roku, godz. 10.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c., ul. Senatorska 24 lok. 3, z porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.