17 listopad 2020

[PL] Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną.

Zarząd spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-712, ul. Bluszczańska 76 PAW. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000865847, NIP 5213840494, REGON 381351106, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości, na…