Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 roku, godz. 12.00

Zarząd Spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865847, NIP: 5213840494, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, opłaconym w całości (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 roku, godz. 12.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz Spółka Cywilna, ul. Senatorska 24, lok. 3, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  • Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, ubiegania się o dematerializację  oraz wprowadzenie akcji serii B do obrotu w  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  • Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości akcjonariuszy treść wnioskowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana treści § 6 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o numerach od A0000001 do A1000000”

przyjmuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 102.500,00 zł (sto dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) i nie więcej niż 104.300,00 zł (sto cztery tysiące trzysta złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 1.043.000 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- nie mniej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.


Drukuj