[PL] Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną.

Zarząd spółki President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-712, ul. Bluszczańska 76 PAW. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000865847, NIP 5213840494, REGON 381351106, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości, na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza, że w dniu 23.10.2020 r. Spółka President Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000749517) została przekształcona w Spółkę President Studio S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców został dokonany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt WA. XIII Ns-Rej. KRS/49627/20/724.

 


Drukuj